Non-profit organisaties

Allerlei ontwikkelingen op het snijvlak van mens, markt en maatschappij (bezuinigingen, wijzigende regelgeving, verscherpt toezicht en strengere controle van subsidiegevers) kunnen de voortgang en realisatie van uw doelen in de weg zitten. HLB Den Hartog biedt hulp.

Wij helpen u om uw inkomsten, uitgaven en financiering met elkaar in evenwicht te brengen en kijken samen met u naar de mogelijkheden om kosten te drukken en extra geldstromen aan te boren. Zo werkt u aan een gezonde financiële basis.

Wij begeleiden u bij het inrichten van een optimale planning, controle- en beheerssysteem. Daarbij kijken we ook naar uw communicatie. Op een goede manier de juiste informatie verschaffen is cruciaal om goed verantwoording af te leggen over uw beleid. Zo krijgt u grip op uw bedrijfsvoering.

Stakeholders vragen steeds dwingender duidelijkheid over het gevoerde beleid en heldere rapportages, conform alle vereisten. Kunt u met de manier waarop u het bestuur van uw organisatie hebt ingericht hier aan voldoen? Wij helpen het u op weg naar een transparant beleid, zowel op financieel als op niet-financieel vlak.

Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen u ook zakelijk na te denken over hoe u uw idealen kunt blijven realiseren. Denk aan de waarde van uw organisatie, de prijs van uw activiteiten en efficiënt en kostendekkend werken. Hier past ook de bestuurlijke discussie over kerntaken en doelstellingen, en of u dat nog alleen kunt doen. HLB Den Hartog helpt u om al deze (her)oriëntatievragen te beantwoorden.